Historia naszego Koła

W 1951 roku we wrześniu ówcześni myśliwi mieszkający w okolicach Marwałd, Jagodziny, Wygoda, Dylewo postanowili powołać do życia Koło Łowieckie ,,Grunwald’’ i zarejestrować je w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ostródzie. Dokonano wyboru władz koła, pierwszym prezesem został wybrany Józef Kaczmarek, ówczesny nadleśniczy Nadleśnictwa Grunwald; skarbnikiem został Jan Bromberg, a sekretarzem Stanisław Kołodziński. Leśniczy w leśnictwie Durąg. Pierwszymi członkami koła byli Jan Pera, Ryszard Idziak i Leon Meller, obecnie mieszkający we wsi Marwałd. Pierwsza siedziba koła mieściła się w miejscowości Dylewo w powiecie ostródzkim.

 Od początku koło gospodarowało na dwóch dzierżawionych obwodach łowieckich nr 250 i 251 o łącznej powierzchni około 15 tys. hektarów. Obfitość zwierzyny występującej w granicach dzierżawionych obwodów oraz rosnąca popularność myślistwa przyczyniła się do zwiększenia liczby członków zrzeszonych w kole.

W 1970 roku koło liczyło już 26 członków macierzystych z czego 9 osób posiadało uprawnienia selekcjonerskie. Początkowy okres to głównie zagospodarowywanie łowiska, budowa urządzeń łowieckich oraz intensywne dokarmianie zwierzyny.

Rok 1976 to zmiany w podziale administracyjnym  województwa, co miało wpływ na wielkość dzierżawionych obwodów łowieckich. Od pierwszego kwietnia 1976 koło posiada dwa obwody łowieckie:

I  – nr 154 leżący w granicach wsi Gierzwałd, Pacółtowo, Grunwald, Stębark, Samin, Krajewo Marwałd Tułodziad; oraz;

II – numer 155 leżący w granicach wsi Dąbrówno, Czerlin, Wałdyki, Wiśniewo, Wysoka Wieś, Marwałd, Wygoda, Głaznoty, Jagodziny.

 Obwód 154 posiada powierzchnię około 6100 hektarów z czego tylko 7% stanowią lasy. Jest to obwód typowo polny, ubogi w zwierzynę grubą.

 Natomiast obwód 155 mający powierzchnię około 9300 hektarów to zwarty kompleks leśny, ostoja dla zwierzyny grubej i połowej.

 Aby powiększyć fundusze koła w sezonie łowieckim 1976/1977 zarząd koła zdecydował się na organizację polowań dewizowych i komercyjnych. Atrakcyjność łowiska i dobra organizacja polowań spowodowały, że w następnych latach myśliwi i zagraniczni odwiedzali do tej pory odwiedzają nasze tereny łowieckie.

Zarząd koła jednak w dalszym ciągu pragnie wzbogacić atrakcyjność łowiska i w styczniu 1987 roku wprowadza do obwodu łowieckiego nr 155 muflona.

Ze względu na egzotykę i oryginalność gatunek ten staje się natychmiast ozdobą  Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich, gdzie w 1992 r. liczba ich wynosiła około 150 sztuk,

W 1992 r. z tej hodowli dokonano odstrzału złotomedalowego tryka przez kolegę Wiesława Jabłońskiego, który został wyceniony na rekord Polski obowiązujący aż do roku 1999.

W latach 90-tych w ramach dalszego uatrakcyjnienia łowiska wprowadzono daniele, które to są ozdobą terenu wzgórz dylewskich do dzisiaj.

 Na  przestrzeni lat w ramach prac gospodarczych powstawały nowe urządzenia łowieckie. Myśliwi budowali paśniki ambony, uprawiali poletka zaporowe w celu dokarmiania zwierzyny i gromadzenia własnej karmy.

W 2001 roku zarząd koła z inicjatywy myśliwych postawił obelisk Świętego Huberta, dając wyraz szacunku polujących wobec swego patrona.

 W tym samym roku walne zgromadzenie koła podjęło uchwałę o ufundowaniu sztandaru koła i 31 października 2001 r. Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Olsztynie nadał Kołu Łowieckiemu Grunwald sztandar stanowiący oznakę o charakterze okolicznościowym. Koło jest również właścicielem posesji w miejscowości  Jagodziny o powierzchni 2,61 ha na której to zlokalizowano Stanicę Myśliwską Koła.

 Intensywny rozwój koła to lata 2000-2010. W chwili obecnej koło liczy 67 członków w tym 3 członków nie macierzystych. Prowadzona przez zarząd koła prawidłowa gospodarka populacją zwierzyny przynosi coraz lepsze efekty. Koło się intensywnie rozwija pod względem ekonomicznym jak i pod względem stanu osobowego członków. Obwody łowieckie są coraz bardziej bogatsze w zwierzynę grubą, a przede wszystkim jelenie byki, sarny rogacze i medalowe dziki.

Na przestrzeni tych 65 lat istnienia Koła Łowieckiego Grunwald poszczególnymi zarządami kierowali następujący prezesi:

 Kolega Józef Kaczmarek

Kolega Jan Bromberg

Kolega Ryszard Żuchliński

Kolega Alfons Eidtmer

Kolega Edwin Zagórski

Kolega Lech Serwotka

W chwili obecnej kolega Piotr Świgoń.

 Korzystając z okazji tak zacnego jubileuszu pozwolicie Państwo, że przedstawię kolegów, którzy są na tej sali a ponad połowę swego życia oddali temu kołu dbając o jego dobro i rozwój.

 Są to koledzy:

Kolega Tadeusz Świgoń –  51 lat w kole;

Kolega Wiesław Jastrzębski 40 lat w kole

Kolega Paweł Willman 40 lat w kole

Kolega Józef Sawczuk 40 lat w kole

Kolega Klemens Józefowicz 47 lat w kole

Kolega Józef Kaczyński 46 lat w kole

Kolega Ryszard Żukowski 40 lat w kole

Kolega Jerzy Ebert 39 lat w kole

Kolega Mieczysław Eitner 38 lat w kole

Kolega Jerzy Majka 37 lat w kole

i Kolega Leszek Fatalski 36 lat w kole.

W roku jubileuszu 65-lecia Kołem kieruje zarząd w następującym składzie:

Kol. Piotr Świgoń – prezes koła;

Kol. Roman Kurowski – sekretarz koła;

Kol. Stanisław Królak – skarbnik koła;

Kol. Mieczysław Sadowski – łowczy koła

Kończąc chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich myśliwych członków naszego Koła wraz z ich rodzinami życzyć wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, wytrwałości i sukcesów na niwie łowieckiej i  aby Święty Hubert miał pieczę nad każdym z nas, wszystkiego dobrego, Darz Bór.

                                                                Opracował: Wiesław Jabłoński